RIJKO KC waardeert uw privacy.

RIJKO KC hoopt dat deze privacyverklaring u helpt te begrijpen welke informatie RIJKO KC van u kan verzamelen voor communicatie over de dienstverlening van RIJKO KC. Voor leden van de KBKB (Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse liga vzw): hoe RIJKO KC deze informatie deelt met de KBKB en hoe RIJKO KC dergelijke informatie behandelt en gebruikt na verzameling.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van RIJKO KC (www.rijko-korfbal.be). Het is belangrijk om te weten dat RIJKO KC niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het privacy beleid van andere websites en bronnen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en ex-leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Deze privacyverklaring wordt van kracht vanaf 25 mei 2018.

Wanneer belangrijke wijzigingen in dit document worden aangebracht, zal RIJKO KC u hiervan op de hoogte brengen en nogmaals om uw toestemming vragen. RIJKO KC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Twizzit omgeving, website en diensten en zorgt ervoor dat de door u verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 1. Identiteit en contactgegevens

RIJKO KC, ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0445451120, Secretariaat Kruispad 4, 2310 Rijkevorsel treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze privacyverklaring.

 1. Waarom? (verwerkingsdoeleinden & rechtsgrond voor de verwerking)

RIJKO KC  wilt en moet enkele persoonsgegevens van u verzamelen zodat u:

 1. Als spelend lid van de KBKB een spelers/coachlicentie ontvangt dewelke u toelaat deel te nemen aan de officiële competitie georganiseerd door de KBKB.
 2. Als adherent of spelend lid of recreant of enige andere lidmaatschapsvorm van de KBKB, verzekerd bent voor ongevallen gebeurend tijdens een activiteit georganiseerd door RIJKO KC of de KBKB.
 3. Als niet lid van de KBKB (supporter, familie en andere verwantheden met RIJKO KC) geïnformeerd kan blijven over de activiteiten van RIJKO KC.


Deze persoonsgegevens zullen m.a.w. worden gebruikt voor communicatie-, organisatorische-, subsidie- en/of legitimatie doeleinden. RIJKO KC kan en zal dit echter alleen maar doen wanneer RIJKO KC daarvoor uw actieve toestemming heeft verkregen. U hebt het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken.

 • Voor leden van de KBKB kan dit door tijdens de officiële ontslagperiode, zie website van de KBKB voor verdere informatie, ontslag te nemen als lid van de KBKB.
 • Voor niet leden van de KBKB, gebruikt u het formulier onderaan deze pagina.
  RIJKO KC zal vanaf de intrekking van uw toestemming, uw persoonsgegevens niet meer bijhouden noch verwerken. De intrekking van uw toestemming doet echter géén afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U kan uw toestemming m.a.w. enkel intrekken voor de toekomst en niet voor het verleden. RIJKO KC neemt ten slotte geen automatische beslissingen (al dan niet op basis van profilering) die op enigerlei wijze op u van invloed zijn.

Uw persoonsgegevens worden door RIJKO KC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding:
  - Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)
  - Sportieve administratie in het kader van stages, kampen, … (uitvoering overeenkomst)
  - Het deelnemen aan competities en tornooien
  - Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)
  - Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst)
 • Het organiseren van niet-sport gerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst)
 • Promotie, PR en communicatie waaronder:
  - Het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
  - Het beheren van sociale media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)
  - Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)
 1. Welke persoonsgegevens verzamelt/verwerkt RIJKO KC?

  a) Persoonsgegevens die RIJKO KC van u zelf ontvangt

 

Lid KBKB

Niet-lid KBKB

Achternaam

Altijd

Altijd

Voornaam

Altijd

Altijd

Taal voorkeur

Altijd

Facultatief

Geslacht

Altijd

Facultatief

Geboortedatum

Altijd

Facultatief

Adres

Altijd

Facultatief

Nationaliteit

Altijd

Facultatief

Email

Altijd

Facultatief

Telefoon en/of GSM nummer

Facultatief

Facultatief

Rekeningnummer

Facultatief

Facultatief

Rijksregister nummer

Altijd

Niet

Shirtnummer

Facultatief

Niet

Trainersdiploma

Facultatief

Facultatief

Pasfoto

Altijd

Facultatief


De verstrekking van de persoonsgegevens aangeduid als “altijd” is een contractuele verplichting op het moment dat u zich inschrijft (of inschreef) als lid KBKB. Het verwijderen van deze gegevens kan dan ook maar enkel indien u ontslag neemt als lid KBKB. De persoonsgegevens aangeduid als “facultatief” en voor niet leden KBKB zijn alle persoonsgegevens slechts een hulpmiddel om de cluborganisatie vlot te laten verlopen. U bent geenszins verplicht om de facultatieve persoonsgegevens te verstrekken.

              b) Persoonsgegevens die we automatisch ontvangen

 

Lid KBKB

Niet lid KBKB

Type van lidmaatschap

Altijd

Altijd

Start en einddatum

Altijd

Altijd

Eerste login datum Twizzit

Altijd

Altijd

Laatste login datum Twizzit

Altijd

Altijd

Gebruikersnaam Twizzit

Altijd

Altijd

        c) Persoonsgegevens die we van derden ontvangen

Wanneer we persoonsgegevens van derden ontvangen, zullen we u persoonlijk informeren. RIJKO KC heeft echter niet de intentie om dit in de toekomst te doen en heeft dit nog nooit gedaan.

RIJKO KC gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger bijvoorbeeld door het lidmaatschap te aanvaarden en te betalen. Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

 1. Ontvangers van de persoonsgegevens

RIJKO KC maakt gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider – bv. Twizzit)
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers…)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers. 

RIJKO KC geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (externe dienstverleners) met wie RIJKO KC GEEN verwerkersovereenkomst heeft afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden. RIJKO KC zorgt ervoor dat er énkel wordt samengewerkt met partners die de waarborgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

 • RIJKO KC werkt samen met De Vos Systems BVBA (Prins Boudewijnlaan 24A - 2550 Kontich – België - BE 0825 628 069). Zij beheren de Twizzit (cloud) omgeving waar uw persoonsgegevens worden bewaard en waartoe zij dus ook kennis kunnen krijgen van voormelde persoonsgegevens.
 • werkt samen met Antagonist voor het hosten van RIJKO KC website. De hosting firma heeft GEEN toegang tot uw persoonsgegevens zoals deze opgeslagen zijn in Twizzit maar wel tot de metadata die via de website wordt verzonden naar Twizzit.
 • RIJKO KC is, als vereniging, lid van de KBKB en is verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de KBKB om uw lidmaatschap van de KBKB te officialiseren en wanneer nodig te vernieuwen.
 • De KBKB is, als federatie, lid van Sport Vlaanderen (Arenberggebouw - Arenbergstraat 5 1000 Brussel – België) en is verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan Sport Vlaanderen om het statuut en de erkenning van een officiële sportfederatie te behouden van de Vlaamse Overheid.
 1. Doorgeven aan derde landen of internationale organisatie

De persoonsgegevens die RIJKO KC van u ontvangt, zullen niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven, zodat de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming steeds van toepassing zijn.

 1. Bewaartermijn

RIJKO KC zal uw persoonsgegevens maar bewaren zolang als nodig voor hogervermelde doeleinden en op voorwaarde dat u uw toestemming niet terug intrekt.

 1. Rechten

Gelet op het belang van privacy, geniet u als betrokkene van enkele rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo hebt u het recht op inzage, correctie of verwijderen van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, evenals het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Als u geen nieuwsbrieven of informatie over RIJKO KC wenst te ontvangen, maar toch toegang wenst te behouden tot de RIJKO KC Twizzit omgeving dan kan u op elk moment in de e-mailinstellingen van Twizzit elke of enkele notificaties afzetten. Twizzit laat u toe om al uw persoonsgegevens te bekijken in de sectie “Account Instellingen”. U kan ook bepaalde persoonsgegevens zelf aanpassen of verwijderen. Heeft u vragen, op- en/of bemerkingen, aanpassingen, … dan kan u RIJKO KC Privacy Officer contacteren via rijko@korfbal.be. U zal een reactie ontvangen binnen de wettelijke vastgestelde periode. Wanneer u van oordeel bent dat uw privacy niet wordt gerespecteerd, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Meer concrete informatie over de voorwaarden voor deze rechten, vindt u op de volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/de-verschillende-rechten

 

 1. Veiligheid

RIJKO KC heeft alle gepaste maatregelen genomen om raadpleging door onbevoegden, ongepast gebruik en onnauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

 1. Nauwkeurigheid van de verzamelde informatie

RIJKO KC zal op eigen initiatief persoonsgegevens corrigeren of wissen die onvolledig, foutief of verouderd zijn. U hebt steeds het recht om uw persoonsgegevens te openen en aan te passen. We raden u aan uw contactinformatie en alle andere informatie die u hebt ingegeven accuraat, volledig en up-to-date te houden.

 1. Contactgegevens

Voor al uw vragen met betrekking tot deze privacyverklaring, dient u contact op te nemen met RIJKO KC Privacy Officer op het e-mailadres: rijko@korfbal.be. We vragen ook om u te identificeren zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent. Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze klacht per aangetekende brief richten aan het volgende adres: RIJKO KC – Kruispad 4, 2310 Rijkevorsel. Daarnaast kan u contact opnemen met uw gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit GBA Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

 1. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

RIJKO KC kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.